บทที่ 1.2 งานมอบมาย

1.2 งานมอบมาย  จงเลือกคำถามจากงานมอบมายของบทที่ 1.1 แลำหาข้อพระคัมภีร์ที่จะให้คำตอบได้  แล้วส่งคำถามและคำตอบ (ระบุถึงข้อพระคัมภีร์ หรืออ้างอิงพระคัมภีร์)

บทที่ 1.1 งานมอบมาย

1.1 งานมอบมาย คิดคำถามและถามเพื่อนเกี่ยวกับความบริสุทธิ์   (ถ้ามีคำตอบที่อยากจะเสนอจากพระคัมภิร์ก็ดี ) 

제2과 과제

1. 여러분이 웨슬리안이라는 사실이 개인적으로 여러분에게 무엇을 의미하는지를 리포트를 분량 2페이지 내외로 써보시기 바랍니다. 2. 개인 영성 리포트를 작성하십시오. 이번주 존 웨슬리가 1738년 5월에 경험했던 구원의 확신처럼 여러분의 신앙 여정에서 언제 그리고 어떻게 구원의

第18课作业

按时上完每一节课。 读经和祷告日志。(读约翰福音 20章-21章)本课程的重点要求是读经之后,通过祷告来经历圣灵。所以,除了阅读上述经文外,还需要拿出一个小时来祷告。然后在一周结束时,在自己的日志中写下一篇至少200字的属灵日记。 熟悉信条。 花点时间熟悉宣圣会的《教会手册》。 继续完成有关《什么是宣圣会》的研究报告。

第17课作业

按时上完每一节课。 读经和祷告日志。(读约翰福音 18章-19章)本课程的重点要求是读经之后,通过祷告来经历圣灵。所以,除了阅读上述经文外,还需要拿出一个小时来祷告。然后在一周结束时,在自己的日志中写下一篇至少200字的属灵日记。 熟悉信条。