Welcome

Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

New

ET302 วิชาศาสนศาสตร์คริสเตียน 2 (Christian Theology 2)

$30.00

( 0 Review )

Course Level

Intermediate

Total Hour

04h 13m 7s

Video Tutorials

10

Course content

04h 13m 7s

บทที่ 1 การกบฏของมนุษย์ต่อพระเจ้า

ปัญหา: การกบฏของมนุษย์ต่อพระเจ้า บาปดั้งเดิม: การกบฏในสวนเอเดน “การกระทำแห่งบาป” คืออะไร? ความบาปที่เกี่ยวกับชุมชน การลงโทษและการให้อภัย
Assignments

บทที่ 2 พระเยซูคริสต์และแผนการช่วยกู้ให้รอดของพระเจ้า

บทที่ 3 อาณาจักรของพระเจ้า

บทที่ 4 อวสานศาสตร์

About Course

รายวิชานี้ศึกษาต่อจากศาสนศาสตร์คริสเตียน 1 ด้วยการเน้นหลักคำสอนของคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ซึ่งพยายามที่จะระบุองค์ประกอบที่จำเป็นต่อชุมชนผู้เชื่อสากลอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกันก็ระบุเอกลักษณ์ของเวสเลียน-อามีเนียน รายวิชานี้จะสำรวจเรื่อง ความบาป ศาสนศาสตร์เรื่องพระคริสต์ การทรงไถ่ พระคุณ การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรม การทรงชำระให้บริสุทธิ์ อาณาจักรของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักร (ศาสนพิธีและพันธกิจ) และวันสุดท้าย

What to learn?

1. เข้าใจความสำคัญของหลักข้อเชื่อเรื่อง การทรงรับสภาพมนุษย์สำหรับศาสนศาสตร์คริสเตียนและการนำหลักการและความสำคัญของเรื่อง การทรงรับสภาพมนุษย์นี้เข้าสู่การทำงานพันธกิจได้ 2. เข้าใจและอธิบาย 3 บทบาทหน้าที่ของพระเยซูในฐานะ ผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต และกษัตริย์ได้ 3. อธิบายความหมายทางศาสนศาสตร์ของ “การไถ่บาปแทน” และมุมมองเรื่องการไถ่บาปแทนของบุคคลส่งผลต่อหลักคำสอนของพระเจ้าอย่างไร 4. อธิบายพื้นฐานของพระคัมภีร์และประวัติสาสาตร์สำหรับหลักคำสอนเรื่องพระคุณ รวมถึง หลักคำสอนเรื่องพระคุณล่วงหน้าได้ 5. อธิบายเรื่อง หนทางแห่งความรอดแบบเวสเลี่ยนและเปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องลำดับของความรอดระหว่างเวสเลียนและคาลวินได้ 6. อธิบายและปกป้องแก่นสำคัญของความเชื่อใน ย่อหน้าที่ 10 ในหลักข้อเชื่อของคริสตจักรนาซารีนจากคู่มือคริสตจักรนาซารีนได้ 7. นำเสนอพื้นฐานของพระคัมภีร์เรื่องความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอธิบายความสำคัญของพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระราชกิจของพระเยซู 8. อธิบายภาพคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่และอธิบายหัวข้อหลักจาก ย่อหน้าที่ 11 จากคู่มือคริสตจักรนาซารีนได้ 9. อธิบายความหมายของศาสนพิธีจากพระคัมภีร์และตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาของคริสเตียนนิกายออร์โธด็อกซ์ได้ 10. รู้จักหัวข้อย่อยที่อยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่เรื่อง “อวสานศาสตร์” และคุ้นเคยกับความเห็นตามแบบนาซารีนในเรื่อง “วันสุดท้าย” 11. ปกป้องแนวคิดศาสนศาสตร์ของเวสเลียนด้วยการตีความหมายพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์/ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 12. แปลความเข้าใจศาสนศาสตร์เหล่านี้ให้เข้ากับบริบทของชาวเอเซียได้

Requirements

 • การคิดคะแนนในรายวิชาคิดเป็นร้อยละดังนี้:
 • เนื้อหา 20%
 • ความสามารถ 35%
 • อุปนิสัย /คุณลักษณะ 35%
 • บริบท 10%

Audience

 • ข้อกำหนดของรายวิชา
 • 1. การเข้าเรียนครบทุกครั้งและเตรียมงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยก่อนถึงวันที่กำหนดส่ง ผู้เรียนที่ขาดเรียน 8 ครั้งจะถูกตัดคะแนน 25% ถ้าหากขาดเรียนติดต่อกันสองวัน ถือว่าไม่ผ่าน
 • 2. อ่าน (หรือมีคนอ่านให้ฟัง) หลักข้อเชื่อข้อ 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 และ 12 พร้อมทั้งข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุน สังเกตและตั้งคำถามเพื่อถามผู้สอนในชั้นเรียน (หรือ ผู้สอนมอบหมายให้มีผู้ช่วยสอน) (ผลลัพธ์ของรายวิชาข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และ 11)
 • 3. เตรียมการประชุมนมัสการที่เน้นความสำคัญเรื่องพระคุณที่นำมาซึ่งความรอดโดยทางพระคริสต์ ในการนมัสการนี้ เตรียมคำเทศนาเรื่องพระเยซูใน 3 บทบาทหน้าที่คือ ผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต และกษัตริย์ รวมถึงการประกอบพิธีศีลมหาสนิท อธิบายความหมายเชิงลึกของพิธีนี้ในขณะที่นำพี่น้องเข้าสู่โต๊ะของพระผู้เป็นเจ้า (ผลลัพธ์ของรายวิชาข้อ 2, 3, 4, และ 9)
 • 4. แบ่งกลุ่มเป็นสองหรือสามคน พูดคุยถึงพื้นฐานของหนทางแห่งความรอดแบบเวสเลี่ยน แต่ละกลุ่มอาจได้รับมอบหมายหัวข้อภายใต้หนทางแห่งความรอดที่แตกต่างกันไป เช่น
 • กลุ่มที่ 1 พระคุณล่วงหน้า
 • กลุ่มที่ 2 การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรม การบังเกิดใหม่ การทรงรับเป็นบุตร
 • กลุ่มที่ 3 การเติบโตในพระคุณของการบังเกิดใหม่
 • กลุ่มที่ 4 การทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
 • กลุ่มที่ 5 การทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
 • กลุ่มที่ 6 การทรงชำระให้บริสุทธิ์ขั้นสุดท้าย (หรือการทรงให้มีศักดิ์ศรี)
 • กลุ่มที่ 7 ชีวิตนิรันดร์กับพระคริสต์
 • แต่ละกลุ่มหาข้อพระคัมภีร์สนับสนุนอย่างน้อย 2 ข้อ จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงหนทางแห่งความรอดของเวสเลียนเป็นประโยชน์ในการทำให้เห็นภาพในการสอนพระคัมภีร์ได้อย่างไร และมีวิธีใดที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แต่ละกลุ่มให้เตรียมนำเสนอในชั้นเรียนด้วย
 • 5. อธิบายให้กระชับและได้ใจความเกี่ยวกับเยาวชนที่อายุ 12-15 ปี (หรือผู้ใหญ่ที่กำลังเรียนในชั้นเตรียมสมาชิกภาพคริสตจักร) เรื่องหลักข้อเชื่อย่อหน้า 3 และ 10 จากคู่มือคริสตจักรนาซารีน ยกข้อพระคัมภีร์ที่สอดคล้อง (อย่างน้อยสามข้อ) (ผลลัพธ์ของรายวิชาข้อ 6 และ 7)
 • 6. พิจารณาหัวข้อทางศาสนศาสตร์หลัก (อย่างน้อย 5 หัวข้อ) เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน อธิบายว่าจะใช้เทศนาสั่งสอนในบริบทของชาวแอฟริกันให้ดีที่สุดได้อย่างไร (ผลลัพธ์ของรายวิชาข้อ 1, 8, 9, 11, 12)
 • 7. การสอบวัดผล ผู้สอนจะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง เพราะฉะนั้นในหนังสือนี้จึงไม่มีข้อสอบรวมมาด้วย

Instructor

registrar
0 /5

3 Courses

S
0 /5

1 Courses

nd.thailand
0 /5

4 Courses

Lisa taught special education middle school in mid 1990's and serves as a volunteer training leaders in SE Asia at present.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
$30.00