Course Content
บทเรียนที่ 1:
พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่มที่เขียนมากว่าพันปี - กว่าพันๆ ปี ที่มนุษย์มีชีวิต หายใจ ให้ก าเนิด และตาย กว่าพันปีแห่งสงคราม ความขัดแย้ง และกลุ่มคนต่างๆ เดินทางข้ามดินแดนอันกว้างใหญ่ พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยบทกวี ประวัติศาสตร์ ค าเทศนา เรื่องสั้น ถูกเขียนขึ้ นโดยนักเขียนหลายคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากมาย แต่ก็มีความเป็ นหนึ่งเดียว ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น่าประทับใจ - ของพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ
0/2
บทเรียนที่ 2
การทรงสร้างและสวนเอเดน
0/2
บทเรียนที่ 3
การล้มลง ~ เป็ นสองส่วน
0/2
บทเรียนที่ 4
การทรงสร้างใหม่
0/2
LB301 เบญจบรรณ (Pentateuch)
About Lesson

บทที่ 6
การแต่งงานระหว่างบุตรหญิงของมนุษย์กับบุตรชายของเทพเจ้า นี่เป็นคุณลักษณะที่รู้จักกันดีของเทววิทยากรีก
อียิปต์ อุการิติส เฮอร์ริเนียน และเมโสโปเตเมีย – ไม่มีการเน้นตามพระคัมภีร์ในเรื่องนี้ แต่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าแทน การตีความสามหลักการตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับว่าใครที่เป็นบุตรของเทพเจ้า / พระเจ้า (เอโลฮิม ในภาษาฮีบรู)
1. ทูตสวรรค์ (เก่าแก่ที่สุดและพบบ่อยที่สุดในวันนี้ ) ทั้งชาวฮีบรูและคริสเตียน – พบเห็นที่อื่นอีกในพระคัมภีร์: สดด. 29:1, โยบ 1: 6 – “ทูตสวรรค์” อาจถือได้ว่าเป็น “วิญญาณ” และสามารถเป็นซาตานได้ ตั้งแต่ที่ซาตานถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในบุตรของพระเจ้าในโยบ 1 และ 2
2. คนที่อยู่ในระดับสูง เช่น กษัตริย์หรือผู้ที่ปกครอง: สดด. 82. กษัตริย์ดาวิดถูกเรียกว่าบุตรของพระ
เจ้าใน 2 ซมอ. 7:14 และ สดด. 2:7
3. ลูกหลานของเสท – การตีความแบบนี้ เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาของทูตสวรรค์ที่มีเพศสัมพันธ์
แม้ว่าการตีความจะไม่แน่นอน แต่มันก็ชั่วร้าย:มนุษย์ที่ปรารถนาจะเป็ นเหมือนพระเจ้าเช่นเดียวกับอาดัมและเอวา ส่วนนี้ อาจแสดงถึงแรงจูงใจของพระเจ้าสำหรับการพิพากษาที่กำลังจะมาถึง
ข้อจ ากัดของอายุ120 ปี – 6:3 ข้อจำกัดนี้บ่งบอกถึงความไม่พอใจและอำนาจของพระเจ้าที่จะควบคุมชีวิต (ความเป็นองค์อธิปไตยของพระองค์)แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทันที
โนอาห์มีอายุ 950 ปี หลังจากน ้าท่วมมีก็การลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามีการดำเนินต่อไปอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อถึงเวลาของโมเสส อายุที่ยืนยาวที่สุดที่จะเอื้อมถึงคือประมาณ
โมเสส = 120 / อาโรน = 123
บ่อยครั้งที่ ปฐก. สรุปของหัวข้อหนึ่ง เพื่อที่จะพัฒนาในหัวข้อถัดไปดังนั้น 6:5-8 จึงเป็นการแนะนำ
โนอาห์และความชอบธรรมของเขาต่อหน้าความผิดบาปของผู้อื่น
√ อารมัภบทสู่น้า ท่วมโลก 6:1-8
6:5: การแพร่กระจายของบาป
6:6: ความโศกเศร้าของพระเจ้า – บาปทำให้พระบิดาเสียพระทัย พระเจ้าเสียพระทัย: คำนี้ อาจหมายถึง “เสียใจ” หรือโศกเศร้าอย่างลึกซึ้ง นี่เป็นปฏิกิริยาของพระเจ้าต่อความบาปของมนุษย์และการเปิดเผยพระเจ้าที่มีความเป็นส่วนตัวและห่วงใย จิตใจที่ชั่วร้ายของมนุษยชาติทำให้เกิดปัญหาในพระทัยของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง ข้อความยืนยันว่าพระเจ้าได้รับผลกระทบโดยเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด และมีปฏิกิริยาต่อการทรงสร้างของพระองค์ – พระองค์ไม่ได้เป็ นพระผู้สร้างที่ไม่มีความรู้สึก ท้ายที่สุดความจริงนี้
38 | LB 301: พันธสัญญาเดิม-เบญจบรรณ
ได้รับการพิสูจน์ในเรื่องความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของพระผู้ช่วยให้รอดของเราบนไม้กางเขน
(Brueggemann 77)
6:8: โนอาห์ได้รับความโปรดปราน หายากมากสำหรับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า – มีความเท่าเทียมกัน โนอาห์กับโมเสสใน อพย. 33:17 และมารีย์ใน
พันธสัญญาใหม่
โนอาห์น่าจะเป็นคนแรกที่มีบุคลิกลักษณะนี้ –เขาไม่พูดอะไรนอกจากฟังและเชื่อฟัง

√ น้ำท่วมโลก บทที่ 6 – 9

อรรถาธิบาย

ข้อ 13: เนื่องจากแผ่นดินนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงเพราะมนุษย์พระเจ้าทรงตรัสว่า

“…จะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก” นี่เป็นกรณีของการลงโทษที่เหมาะสมกับอาชญากรรม – หลักการของกฎหมายในพระคัมภีร์ซึ่งพบเห็นได้อีกไม่นานกับหอบาเบล

ข้อ 14: คำว่าเรือในภาษาฮีบรู: ใช้อีกครั้งเท่านั้นเมื่อโมเสสถูกซ่อนอยู่ในเรือ (ตะกร้าสานจากต้นกก) นี่ไม่ใช่คำภาษาฮีบรูเดียวกันกับหีบพันธสัญญาในพลับพลา

ข้อ 18: มีการปรากฏครั้งแรกของคำสำคัญ “พันธสัญญา” เช่นกัน 9:9-10 พระเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระองค์พร้อมที่จะพบปะกับผู้คน เพื่อประทานพระสัญญาที่จะมีความสัมพันธ์กับพวกเขา และแจงรายละเอียดของพฤติกรรมที่จะทำให้ความสัมพันธ์ตามพระสัญญานี้เป็นการไถ่ที่สมบูรณ์ ซึ่งก็คือพวกเราได้รับการคืนดีกับพระเจ้า

พันธสัญญากลายเป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ทั่วทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ (Briscoe 92)

คู่ขนานกับปฐมกาลบทที่หนึ่ง

 สัตว์

ข้อ 19-20: สัตว์สะท้อนให้เห็นถึงคำอธิบายที่พบในปฐก. 1:

 • ชายและหญิง (1:27)
 • ตามประเภทหรือตามชนิดของพวกมัน (1:21, 24, 25)
 • ตามลำดับ นก สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลาน เหมือนกัน
 • ทั้งหมดนี้เล็งถึงการทรงสร้างใหม่

บทที่ 7

ทำไมสัตว์ทั้ง 2 รายการมีทั้งเป็นคู่ 2 ตัวและบางชนิด 7 ตัว (7:2-3 กับ 6:19-20) วัตถุประสงค์ของ 7:2-3 เห็นได้เฉพาะหลังเหตุการณ์น้ำท่วม: นกสำรวจแผ่นดิน และสัตว์สะอาด / นกถูกนำไปถวายเป็นเครื่องถวายบูชา – ถ้าไม่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นพิเศษอาจจะมีการสูญพันธุ์ของส่วนที่ต้องการเป็นเครื่องถวายบูชา

การย้อนกลับไปสู่การแยก = กลับสู่ความสับสนวุ่นวาย

ข้อ 11: พระเจ้าทรงปล่อยน้ำที่ถูกกักไว้เบื้องล่างและเหนือโลก – ยกเลิกการกระทำอันยิ่งใหญ่ของการแยกแผ่นดินแห้งและน้ำที่เคยสร้างขึ้นในบทที่ 1 ตอนนี้โลกกลับสู่สภาพดั้งเดิมตามที่อธิบายไว้ใน 1:2

ปกคลุมแผ่นดินแห้งด้วยน้ำ

ข้อ 17-24: กล่าวซ้ำ 6 ครั้ง “แผ่นดินและน้ำ” เหมือนในบทที่ 1 แต่อยู่ในกระบวนการที่ตรงกันข้าม

สัตว์ที่ตาย – ลำดับเดียวกับการทรงสร้าง

ข้อ 21-22: สิ่งมีชีวิตที่กำลังตายอยู่ในลำดับเดียวกับช่วงที่พวกมันได้รับการสร้าง

บทที่ 8

8:1: พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์: นี่คือจุดเปลี่ยนของการเล่าเรื่อง เมื่อพระเจ้าทรงระลึกถึง พระองค์ทรงกระทำ!

(เห็นอีกครั้งกับอับราฮัมและโลท ราเชลกับการเกิดของโยเซฟ ฯลฯ)

ลมส่งจากพระเจ้า

ปฐก.1:2 พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้น กับ 8:1 พระเจ้าทรงทำให้ลมพัดผ่านและน้ำก็ลดลง

ข้อ 6-14: การทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ 3 ส่วน – รูปแบบที่ชาวฮีบรูที่โปรดปราน ลูกเรือคนอื่นๆ ในเวลานั้นจะใช้นกเพื่อค้นหาดูว่ามีแผ่นดินอยู่ใกล้ๆ หรือไม่

เกิดผลและทวีขึ้น สำหรับสัตว์

ข้อ 15-16: เริ่มการสร้างใหม่: “จงมีลูกดกและทวีคูณ” สำหรับทุกสิ่งมีชีวิต

ข้อ 20: แท่นบูชาที่แรก ในพระคัมภีร์และการ “เครื่องเผาบูชา” ครั้งแรก – ความปรารถนาของมนุษย์ในการคืนดีกับพระเจ้า

ข้อ 21: เครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชา การเสียสละของโนอาห์นั้นมีผลสำหรับมนุษย์ทุกคน พระเจ้าไม่ได้ยกคำสาปบนแผ่นดิน (3:17) แต่พระองค์สัญญาว่าจะไม่ให้เพิ่มคำสาปโดยการให้น้ำท่วมโลกอีก

บทที่ 9

เกิดผลและทวีขึ้น สำหรับมนุษย์

ย้อนกลับ 1:28 อย่างแม่นยำมาก สิ่งนี้ซ้ำสองครั้ง ที่ 9:1 และ 9:7

คำแนะนำในเรื่องการกิน

9:1-7 มีปรับเปลี่ยนทิศทางอาหารของ ใน 1:29 เกี่ยวกับพืช (ตอนนี้มนุษย์กินเนื้อสัตว์แล้ว) และมีการระบุความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์ พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อทุกชีวิตโดยตรง และผู้ให้ชีวิตโดยทั่วไป ควรงดกินเลือดสัตว์ พระเจ้ากำลังนำเสนอมุมมองที่สูงของพระองค์ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในข้อ 6 นี่เป็นอุปสรรคต่อการลดทอนความเป็นมนุษย์ เป็นการยืนยันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และคุณค่าของพวกเขา มนุษย์นั้นมีความแตกต่างจากสัตว์ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า (Brueggemann 83)

การอ้างถึงภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ข้อ 6: หลักการของ lex talionis (ตาต่อตา ฟันต่อฟัน) สูตร chiastic แบบเข้มงวด: (เขียนบนกระดาน)

หลั่ง              เลือดของ                มนุษย์

                              มนุษย์           เลือด                      หลั่ง

ข้อ 9: พันธสัญญา! พันธสัญญานี้เป็นแบบฝ่ายเดียว เนื่องจากพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะรักษาพันธสัญญาโดยไม่จำกัดไว้ พันธสัญญาอื่นๆ ที่จะมาถึง: อับบราฮัม, โมเสส (ที่ภูเขาซีนาย), ดาวิด ทั้งโนอาห์และอับราฮัมถูกนำเข้ามาในพันธสัญญาโดยพระเจ้าเพราะความเชื่อในพระเจ้าของเขา ส่งผลให้พวกเขาเชื่อฟังพระองค์

9:18-29 ตอนจบของโนอาห์ – เราเห็นอะไร? ความบาปไม่ได้หายไปหรือถูกล้างออกไป แม้ว่าบาปจะถูกพิพากษาโดยให้น้ำท่วมโลก แต่ก็ไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดไป น้ำท่วมไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ แต่ส่งผลในความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับสรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์เท่านั้น

การล้มลงของโนอาห์นั้น เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นเดียวกับอาดัมและเอวา

ข้อ 20–22: ฮามแสดงความไม่เคารพต่อพ่อของเขาอย่างชัดเจน จุดเน้นที่นี่อยู่ที่ฮาม ไม่ใช่โนอาห์และลูกชายอีกสองคนที่แสดงออกอย่างสุภาพ (Brueggemann 90)

ข้อ 25: นี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ถูกบันทึกว่าเปล่งคำสาปออกมา – การเป็นทาสถูกกล่าวซ้ำสามครั้ง ดังนั้นจึงเป็นการเน้นย้ำมาก

ทำไมโนอาห์จึงสาปแช่ง “คานาอัน” ไม่ใช่ฮาม การเล่าเรื่องแบบครอบครัวนี้ใช้เพื่ออธิบายความเป็นจริงทางการเมือง การปกครองของอิสราเอลเหนือ

คานาอันและการเป็นศัตรูกันของพวกเขา ซึ่งเราจะเห็นสิ่งนี้ในภายหลังด้วยเช่นกันกับอิสอัค – อิชมาเอล (อิสราเอลและชนชาติอาหรับ), ยาโคบ – เอซาว (กับคนเอโดม) มันเป็นคำอธิบายของกลุ่มคนที่ไม่ได้เชื่อพึ่งในพระยาเวห์ แต่ทำตามทางของตัวเอง เช่นเดียวกับฮามที่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงกฎของพระเจ้า (Brueggemann 90) เราได้เห็นการหยุดชะงักของความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกระหว่างสามีภรรยา พี่น้อง และตอนนี้พ่อแม่และลูก

ความแตกต่างในการทรงสร้าง

แม้ว่าเราจะสังเกตเห็นการเชื่อมต่อต่างๆ ในบทที่ 6-8 กับเรื่องราวการทรงสร้างของ

ปฐมกาลบทที่ 1 แต่สถานการณ์นี้แตกต่างกัน

 • แผ่นดินยังคงถูกสาป แต่ตอนนี้คำสาปจะขยายออกไปอีก:

  ความเป็นศัตรูกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั่วไป ไม่ได้มีเฉพาะกับงู (9: 2)

 • ระบุถึงการบริโภคเนื้อสัตว์
 • โนอาห์รายล้อมไปด้วยคนบาปรวมถึงคนในครอบครัวและตัวเขาเอง
 • มีกลุ่มลูกหลานเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ถูกสาป (ฮาม) ไม่ใช่มนุษย์ทุกคน
 • คำสาปนั้นเกิดจากมนุษย์ต่อมนุษย์มากกว่าที่จะมาจากพระเจ้า

น้ำท่วมโลกเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลก

เรื่องราวเผยให้เห็นบทเรียนดังนี้

 1. ความเกลียดชังและการพิพากษาของพระเจ้าต่อบาปขยายไปจนถึงจุดที่ทำลายโลกได้อย่างสมบูรณ์
 2. ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เปิดเผยออกเพื่อให้กับโนอาห์และครอบครัวของเขาในช่วงน้ำท่วมโลก
 3. ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยต่อชีวิตบนโลกด้วย – ตอนนี้โลกได้รับการสัญญาว่าด้วย พระคุณที่ยั่งยืนของพระเจ้าผ่านทางพันธสัญญา
 1. แม้แต่คนชอบธรรมและเชื้อสายที่ชอบธรรมที่สุดก็อาจล้มลงจากพระคุณสู่บาปในช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งการล้มลงดังกล่าวมีผลกระทบระยะยาว

มุมมองโนอาห์ในพันธสัญญาใหม่

โนอาห์ถือว่าเป็นแบบอย่างของความเชื่อและความชอบธรรม: ฮบ.11:7; 2 ปต. 2:5;

1ปต. 3:20

  √ จากน้ำท่วมโลกถึงหอบาเบล

ประชาชาติและหอบาเบล – 10:1-32 และ 11:1-9:

คำเหล่านี้เชื่อมโยงกันด้วยคำสำคัญเช่น: กระจัดกระจาย กระจายไป ประเทศของ

ชินาร์ สร้าง จำนวนที่คูณด้วย 7 ซึ่งจะหายไป ถ้าแยกกันทั้งสองส่วน

แม้ว่ามันจะดูสับสนที่มีกลุ่มคนที่มีภาษาต่างกันในบทที่ 10 แล้วก็มามีภาษาเดียวในตอนต้นของบทที่ 11, บทที่ 11 ใช้เพื่ออธิบายบทที่ 10 จึงทำให้เกิดคำถาม “เกิดอะไรขึ้น?” การกระจายตัวของมนุษยชาติและการแบ่งแยกในบทที่ 10 มีการอธิบายในบทที่ 11 ตามคำพิพากษาของพระเจ้าเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและพยายามจะเอื้อมไปถึงสวรรค์

ประชาชาติ – บทที่ 10

สามส่วนของมนุษยชาติเกี่ยวข้องกับลูกชายของโนอาห์แต่ละคน รายชื่อลูกชายแต่ละคนเปิดและปิดเหมือนสูตร มีการแนะนำและข้อสรุป (ในข้อ 1 และ 32) ที่รวมไว้อย่างเรียบร้อย (เหมือนมีที่กั้นหนังสือ) ด้วยคำที่คล้ายๆ กัน “ประชาชาติ…กระจัดกระจายไป” คาดว่าจะมีการหารือกันเรื่องการแยกย้ายกันครั้งใหญ่ที่บาเบล

กลุ่มของยาเฟทมาอันดับแรก เป็นกลุ่มคนที่อิสราเอลพบปะน้อยที่สุด – เป็นส่วนที่สั้นที่สุดในสามส่วน

ฮาม – แสดงถึงกลุ่มเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูที่มีอิทธิพลที่สุดของอิสราเอล เป็นเผ่าพันธุ์ผสมในดินแดนคานาอัน การชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระพรและคำแช่งสาปของลูกหลานของโนอาห์

เชม – ลูกหลานของเขาอยู่ในรายการสุดท้าย เพราะนี่คือเชื้อสายที่ถูกเลือก และจะนำเสนออีกครั้งหลังจากหอบาเบล

พบความแตกต่างระหว่างลำดับวงศ์ตระกูลในบทที่ 5 และ 11 ที่นี่ไม่มีการพูดถึงอายุและเน้นที่ผู้คน/ประเทศมากกว่าบุคคล แต่ประเด็นก็ชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนที่รู้จักอิสราเอลนั้นสืบเชื้อสายมาจากที่เดียวกัน – มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของโนอาห์และบุตรของอาดัม ลำดับวงศ์ตระกูลนี้ยืนยันในเรื่องความต่อเนื่องเพื่อให้อิสราเอลอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม แต่ก็ยังมีความไม่ต่อเนื่อง เหตุจากอิสราเอลเป็นลูกหลานที่จะนำไปสู่สิ่งใหม่ และมีความแตกต่างที่พระเจ้าจะทำกับประเทศนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่ทุกประเทศ (Brueggemann 88)

หอคอยบาเบล — บทที่ 11:1-9

การบันทึกของความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ในการสร้างอาณาจักรสากลที่เผยให้เห็นความไม่มั่นคงของมนุษย์ การจลาจล และการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มและการเมือง สถานะสุดท้ายของมนุษยชาติก่อนจะมาเป็นชาวอิสราเอลคือ “พวกเขาไม่ได้ฟัง” พระเจ้า (11:7) และเมื่อสิ่งที่ถูกสร้างไม่ได้เชื่อฟัง ก็ไม่สามารถตอบสนองในฐานะสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้ อย่างไรก็ตาม การทรงเรียก ก็ยังเป็นการทรงเรียก ซึ่งยังคงเรียกร้องให้มีการตอบสนอง (Brueggemann 18)

โครงสร้าง

เรื่องนี้เริ่มต้นและลงท้ายเหมือนมีที่กั้นหนังสือ: ข้อ 1 “ทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน”; ข้อ 9 “พระเจ้าทำให้ภาษาของทั้งโลกวุ่นวายไป” ข้อ 5 (ฉาก 3) เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ – เป็นเหมือนบานพับหรือจุดเปลี่ยน

ฉากที่ 1-2    การกระทำของมนุษย์

ฉากที่ 3       การตรวจสอบหอโดยพระเจ้า (บานพับของเรื่องราว)

ฉากที่ 4-5    การกระทำของพระเจ้า

บริบทแบบ ANE

ไม่มีเรื่องราวแบบคู่ขนานใน ANE เรื่องนี้อาจเป็นการล้อเลียนชาวบาบิโลนเกี่ยวกับวิหารของพวกเขา (เนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นในบาบิโลน – ชินาร์ ข้อ 2) ซึ่งรวมถึงงานก่ออิฐแฟนซี (ดูข้อ 3 เป็นการเปรียบเทียบเทคนิคการก่อสร้างในอิสราเอลที่ใช้หิน และชาวบาบิโลนที่ใช้อิฐ) และการทะยานความสูงให้ถึงฟ้าสวรรค์ หอคอยแห่งนี้อาจใช้อ้างถึงซิกกุแรตแห่งบาบิโลน ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างเป็นภูเขาที่ขั้นให้ก้าวขึ้นไปและทำจากดินเหนียว บาบิโลนแสดงความเขลาของมนุษย์ไม่ใช่ความฉลาด ความอ่อนแอของมนุษย์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า วาดซิกกุแรตบนกระดานสำหรับผู้เรียน

หมายเหตุหลัก: “…ให้เราทำชื่อเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก” เป็นสิ่งที่พวกเขาล้มเหลวที่สุดแทนที่จะสำเร็จ — ในที่สุดพวกเขาก็ถูกพระเจ้าทำให้กระจัดกระจายไป และชื่อที่ได้รับจากการก่อสร้างอนุสรณ์นี้คือล้มเหลวไม่ใช่ความสำเร็จ การลงโทษเหมาะกับความผิดที่พวกเขาได้ทำ ตึกระฟ้าโบราณแห่งนี้อาจเป็นความพยายามของมนุษย์ที่อยากจะเป็นเหมือนพระเจ้า หรือไปถึงที่ของพระองค์ภายใต้อำนาจของพวกเขาเอง เพื่อยกย่องตัวเอง

ข้อ 5: มีการเน้นว่าพระเจ้าจะต้องลงมาเพื่อดูการงานของพวกเขา – มันเป็นวิธีที่น่าทึ่งในการแสดงการลงโทษในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ เมื่อเทียบกับพระ-ผู้สร้าง

ข้อ 8: การถูกขับไล่ออกจากบ้านของตน ก็เห็นได้จากเรื่องเล่าของการล้มลงและเรื่องของคาอิน

การเล่าเรื่องนี้ก็เพื่ออธิบายชื่อบาบิโลน

“บาเบล” ในข้อ 9 ชาวบาบิโลนเข้าใจชื่อบาเบลที่มีความหมายว่า “ประตูแห่งเทพเจ้า” แต่ชาวฮีบรูใช้ชื่อเพื่อหมายถึง “มึนงง สับสน” และเป็นภาพลักษณ์ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้ามากกว่าความสูงของความสำเร็จของมนุษย์

ให้เรามาทบทวนบทที่สำคัญสองตอนนี้

และทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญ:

วัตถุประสงค์ของรายชื่อประชาชาติ

มีคำอธิบายที่เป็นกลาง ซึ่งไม่เหมือนใครในโลกวรรณกรรม

รายชื่อนั้นเชื่อมโยงกับลำดับวงศ์ตระกูลของลูกหลานของโนอาห์ และแสดงกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักของ ANE ในเวลานั้น เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เห็นถึงความเป็นพี่น้องของมนุษยชาติ

 • ความเป็นพี่น้องของมนุษยชาติในที่นี้มีความเข้าใจอย่างไร
 • นี่เป็นสิ่งที่จะเป็นหัวข้อสำคัญที่จะเทศนาในคริสตจักรของเราได้หรือไม่

แนวโน้มที่มีอยู่ในทุกวันนี้ในเรื่องชาตินิยมหรือความไฝ่ฝันในชาติพันธุ์ของผู้คน คือพวกเขาเพิกเฉยต่อพระฉายาของพระเจ้าที่เชื่อมโยงมนุษยชาติทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีความสูงส่งของรูปเคารพในวัฒนธรรมที่ปรากฏตัวขึ้นและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมิตรต่อผู้คน คริสเตียนเราต้องเปิดเผยถึงรูปเคารพที่แฝงอยู่ในชาตินิยมและลัทธิชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ต่างๆ เช่น บอสเนีย รวันดา หรือสหรัฐอเมริกา (Glasser 42-43)

รูปแบบของภราดรภาพสากลนี้ได้รับการกล่าวซ้ำสามครั้งที่นี่ อาดัม โนอาห์ และตอนนี้กล่าวถึงประชาชาติ โปรดจำไว้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งถูกกล่าวซ้ำสามครั้งในการเขียนด้วยภาษาฮีบรู

แต่

วัตถุประสงค์ของเรื่องหอบาเบล

เรื่องราวนี้แก้ไขความรู้สึกของมนุษย์เพื่อที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า โดยการทำให้พวกเขากระจัดกระจายและเติมเต็มโลกด้วยความเชื่อฟังและการเชื่อฟังแบบพี่น้อง มันเป็นคำพิพากษาที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ยุคโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอการต่อสู้ที่แข็งแกร่งต่อการอวดอ้างของชาวบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ แรงจูงใจที่กระตุ้นความพยายามของมนุษย์นั้นจึงสิ่งที่น่ากลัว – ความปรารถนาที่จะแทนที่พระเจ้าจากสวรรค์ การสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแทนที่จะยอมให้พระเจ้าทำสิ่งนี้ และวางแผนโดยไม่คำนึงถึงเจตจำนงของ

พระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ นำมาซึ่งการพิพากษาที่จะทำให้มนุษย์หมดอำนาจในความพยายามของพวกเขาที่จะร่วมมือกันทุกครั้ง เรื่องเล่านี้คือการประท้วงต่อต้านทุกความพยายามในความสามัคคีและเอกภาพที่ได้มาจากความไม่เพียงพอของมนุษย์และการเป็นอิสระจากพระเจ้า (Brueggemann 100) ไม่เป็นการง่ายสำหรับกลุ่มต่างๆ ที่จะทำงานร่วมกัน อย่างน้อยก็จนกว่าจะกลับตาลปัตรอย่างในกิจการ 2 ด้วยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพูดในหลายๆ ภาษาที่มีคนเข้าใจ หอบาเบลจะไม่เป็นเช่นนั้นจนถึงวันเพ็นเทคอสต์ ที่นั่นมีหลายภาษามารวมกันอีกครั้งเพื่อฟังสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือข้อความแห่งพระกิตติคุณ

แม้ว่าจะมีการกล่าวโทษอย่างดุเดือดในเรื่องนี้ แต่ถึงกระนั้นที่นี่ก็ยังมีพระคุณ – พวกเขาไม่ได้ถูกฆ่า แต่ถูกทำให้กระจัดกระจายเท่านั้น พวกเขาจึงไม่สามารถทำบาปนั้นต่อไปได้ และจะทำให้พระดำรัส “ทวีขึ้นและเต็มแผ่นดิน” ของพระเจ้านั้นเป็นจริง บรรดาประชาชาติจะได้รับพระพรท่ามการพิพากษา

ลำดับวงศ์ตระกูลของเชม – บทที่ 11:10-26

สิ่งนี้แสดงถึงการเชื่อมระหว่างประวัติศาสตร์ในยุคดึกดำบรรพ์กับเรื่องราวของปิตาจารย์ เชื่อมโยงผู้คนจากที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่ง การเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสามเชื่อมโยงอาดัม โนอาห์ และเทราห์ รุ่นของอาดัมถึงโนอาห์ก่อนที่น้ำท่วมคือ 10 รุ่น ในขณะที่รายชื่อรุ่นจากเชมไปยังอับราฮัมหลังจากน้ำท่วมยังมี 10 รุ่น ประวัติศาตร์แห่งปิตาจารย์ได้จัดเรียงไว้เพื่อให้ลำดับวงศ์ตระกูลสั้น (โทเลโดธ) สลับกับประวัติครอบครัวที่ยาวนานของหนึ่งในตัวละครหลัก

บทที่ 11 – นี่คือที่ประวัติศาสตร์ในยุคดึกดำบรรพ์ประกบกับประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ เนื้อหาหลักของประวัติศาสตร์ยุคดึกดำบรรพ์คือพลังแห่งบาปที่บ่อนทำลาย พระเจ้าทรงจัดการกับบาปนี้ด้วยการพิพากษา แต่ก็ยังมีพระคุณที่ยั่งยืน อารัมภบทยุคต้นเตรียมทางสำหรับประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถ่ ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในปัญหาและแนวทางแก้ไข เนื้อหามีความสำคัญสูงสุดสำหรับการทำความเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งหมด ปัญหาที่เข้าตาจนของความบาปของมนุษย์ แสดงให้เห็นอย่างเจ็บปวดในปฐก. 1-11 ได้รับการแก้ไขโดยความคิดริเริ่มของพระเจ้าที่มีพระคุณที่อยู่ในบทอารัมภบท และชัดเจนในพระสัญญาของแผ่นดินและลูกหลานของอับราฮัม คำตอบคือการทรงเลือกของพระเจ้าและการสร้างกลุ่มคนที่แตกต่าง คือชาวอิสราเอล ซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจะมาพวกเขา (Lasor 31)

พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง ไม่ใช่เพื่ออนาคตของอิสราเอลเท่านั้น

0% Complete
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.