Course Content
บทเรียนที่ 1:
พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่มที่เขียนมากว่าพันปี - กว่าพันๆ ปี ที่มนุษย์มีชีวิต หายใจ ให้ก าเนิด และตาย กว่าพันปีแห่งสงคราม ความขัดแย้ง และกลุ่มคนต่างๆ เดินทางข้ามดินแดนอันกว้างใหญ่ พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยบทกวี ประวัติศาสตร์ ค าเทศนา เรื่องสั้น ถูกเขียนขึ้ นโดยนักเขียนหลายคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากมาย แต่ก็มีความเป็ นหนึ่งเดียว ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น่าประทับใจ - ของพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ
0/2
บทเรียนที่ 2
การทรงสร้างและสวนเอเดน
0/2
บทเรียนที่ 3
การล้มลง ~ เป็ นสองส่วน
0/2
บทเรียนที่ 4
การทรงสร้างใหม่
0/2
LB301 เบญจบรรณ (Pentateuch)
About Lesson

ในขณะที่พระธรรมอพยพจบลงด้วยการเน้นถึงสถานที่ในการนมัสการพระเจ้า (พลับพลา) เลวีนิติเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเรา

√ ชื่อ – เลวีนิติ

ชื่อนี้มาจากภาษาละตินวัลเกต ซึ่งนำมาจากภาษากรีก “หนังสือเกี่ยวกับคนเลวี” ดังนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าคนเลวี ปุโรหิต และหน้าที่ของพวกเขา ภาษาฮีบรูคือ “และพระองค์ (พระเจ้า) เรียกว่า” ซึ่งเน้นถึงอำนาจและความคิดริเริ่มของพระเจ้าในการออกกฎสำหรับการนมัสการที่ยอมรับได้ เลวีนิติเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสร้างประเทศและพันธสัญญา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

“การเปิดเผยแห่งซีนาย” การเปิดเผยนั้นเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์: พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เตรียมให้ประชากรของพระองค์บริสุทธิ์อย่างไร เพื่อพระองค์จะมีความสัมพันธ์กับพวกเขา

 √ แบ่งเป็นหกหมวด

6 หมวด: (LaSor 82)

 1. กฎระเบียบสำหรับการถวายเครื่องบูชา (ระบบการถวายบูชา) 1-7
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาโรนและบุตรชายและการถวายเครื่องบูชาครั้งแรกที่เต้นท์นัดพบ (พิธีรับตำแหน่ง) 8-10
 3. กฎหมายที่กำหนดความบริสุทธิ์ในพิธีกรรม (กฏหมายของสิ่งมลทิน) 11-15
 4. นมัสการและปฏิทินสำหรับวันแห่งการลบมลทิน 16
 5. กฎหมายเกี่ยวกับการนำไปถึงการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (กฎแห่งความบริสุทธิ์) 17-26
 6. กฎหมายเกี่ยวกับการประเมินค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิบลดและถวาย

ส่วนที่ 1: (LaSor 82) มีเครื่องบูชาสองประเภท: a) เครื่องบูชาที่ถวายกลิ่นหอมแด่พระเจ้า (เครื่องบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา และศานติบูชา) และสามารถนำเสนอให้เป็นนมัสการ ความปรารถนา และ b) เครื่องถวายบูชาสำหรับการลบล้างและการให้อภัย (เครื่องบูชาลบล้างบาป/การทำให้บริสุทธิ์ เครื่องบูชาชดใช้บาป/การชดใช้ความเสียหาย) ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ทั้งสองอย่างหลังเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจหรือล้มเหลวในการรักษาพระบัญญัติ บาปที่ทำด้วยการไตร่ตรองล่วงหน้าและการคิดล่วงหน้านั้นส่วนใหญ่เกินกว่าอำนาจของการถวายเครื่องบูชา หนึ่งในการตีความโดยงานเขียนของรับบีท่านหนึ่งในเวลาต่อมาคือ บาปที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าสามารถลดให้กลายเป็นบาปที่ไม่ได้ตั้งใจผ่านการกลับใจ และจากนั้นอาจมีการถวายบูชาที่เหมาะสมเพื่อชดเชยบาปนั้น การถวายบูชาเหล่านี้คาดว่ามาจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน เพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล

วัฒนธรรม ANE อื่น ๆ ก็ใช้การถวายเครื่องบูชา ซึ่งบางครั้งก็มีเงื่อนไขเหมือนกัน การถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสามัคคีธรรมกับเทพเจ้า เพื่อเอาใจและเพื่อรับประกันความต่อเนื่องของความเมตตาจากเทพเจ้า ซึ่งปัจจัยนี้ก็มีอยู่ในการถวายเครื่องบูชาของอิสราเอลเช่นกัน ระบบการถวายเครื่องบูชาของอิสราเอลแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร

 • อิสราเอลมีความชัดเจนว่านับถือพระเจ้าองค์เดียว โดยการถวายเครื่องบูชาถือเป็นการเปิดเผยโดยตรงจากพระองค์ นี่คือส่วนหนึ่งที่รวมกันในความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญากับพระเจ้า เนื่องจากการถวายเครื่องบูชาเป็นวิธีการสำหรับคนที่ไม่สะอาดและไม่บริสุทธิ์สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ที่สะอาดบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ได้

 • เน้นเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมอันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมอันสมบูรณ์ของพระเจ้า – ไม่ค่อยพบเห็นที่อื่น เพื่อนบ้านอย่าง ANE ไม่มีแนวคิดดังกล่าวในระบบความเชื่อของพวกเขา
 • ข้อห้ามเรื่องการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและถูกใช้ที่อื่น เช่น เวทมนตร์ หรือ คาถาอาคมซึ่งห้ามอย่างเด็ดขาด วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียมักใช้สัตว์ในการบูชาเพื่อเป็นเครื่องมือในการมีญาณทิพย์ เพื่อให้มองเห็นการกระทำในอนาคตของเหล่าทวยเทพ โดยการอ่านจากอวัยวะภายในของสัตว์ที่ตายแล้ว การปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอิสราเอลอย่างแน่นอน
 • ระบบการถวายเครื่องบูชาขั้นสูง – ไม่มีความคลั่ง ไม่มีการขายประเวณี ไม่มีร่วมเพศหมู่ ไม่มีพิธีกรรมความอุดมสมบูรณ์ ไม่เอามนุษย์เป็นเครื่องบูชา ฯลฯ

ส่วนที่ 2: (LaSor 86) โมเสสเป็นผู้นำในการทำพิธีสถาปนาอย่างประณีต จากนั้นปุโรหิตจะยังคงอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นจึงมีการถวายบูชาครั้งแรก บุตรชายของอาโรนเอาไฟ “แปลกๆ” ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้ามา (10: 1) นี่อาจเป็นพิธีกรรมนอกรีตหรือพยายามที่จะเข้าสู่อภิสุทธิสถานที่สงวนไว้สำหรับมหาปุโรหิตเท่านั้น ข้อความไม่ชัดเจนในเนื้อหา บ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงแข็งกร้าวเมื่อมีการเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเน้นความรุนแรงของความผิด – คล้ายกรณีของ

อานาเนียและสัปฟีราในกิจการบทที่ 5

ส่วนที่ 3: (LaSor 87) ความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรม เนื่องจากพระเจ้าทรงบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ประชากรของพระองค์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ กฎหมายเหล่านี้แยกอิสราเอลออกจากแนวทางปฏิบัติในการนมัสการและขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้าน กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับคาถาอาคม เครื่องบูชาบางอย่าง และกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร เราจะสังเกตเห็นพวกเขาส่งเสริมความสมานฉันท์ในหมู่ชาวอิสราเอลและสนับสนุนการพัฒนาทางฝ่ายวิญญาณ ความสะอาดและไม่สะอาดกลายเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเป็นมลทิน มันเป็นเครื่องเตือนความทรงจำทุกวันว่าต้องถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระองค์ในทุกสิ่ง

เราสามารถจัดระเบียบกฎหมายต่างๆ ของความเป็นมลทินเหล่านี้ออกเป็น 5 ประเภท:

 1. การสัมผัสกับศพ
 2. โรคผิวหนังที่ติดต่อได้
 3. กระบวนการที่เชื่อมโยงกับเพศและการสืบพันธุ์
 4. การบริโภคอาหารต้องห้าม
 5. ความบกพร่องทางกายภาพ

เมื่อบุคคลหนึ่งกลายเป็นมลทิน เขาไม่เหมาะที่จะนมัสการพระยาเวห์ มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดซ้ำๆ สำหรับชาวอิสราเอลทุกคน เนื่องจากความตายและกิจกรรมทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ความเป็นมลทินไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความผิดบาป – แต่หมายถึงบุคคลนั้นขาดความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรมเท่านั้น ดังนั้น

จึงมีขั้นตอนให้บุคคลนั้นกลับไปสู่ความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรม

กฎหมายเรื่องอาหารไม่เพียงแต่ทำให้อิสราเอลแตกต่างจากชนชาติโดยรอบและการปฏิบัติในการนมัสการของพวกเขาเท่านั้น แต่มีพื้นฐานที่ดีในการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยอีกด้วย ประชาชนไม่สามารถกิน:

 • สัตว์ที่กินเนื้อ เป็นอาหารซึ่งติดเชื้อได้ง่ายในสภาพอากาศอบอุ่นที่เนื้อเน่าสลายอย่างรวดเร็ว
 • หมู – เป็นที่รวมต่อปรสิตต่างๆ รวมถึงโรคทริคิโนซิสซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์
 • นกที่น่ารังเกียจและนกที่กินสัตว์เป็นอาหาร – เป็นพาหะของโรคเนื่องจากปากและกรงเล็บของพวกมันสามารถนำมาซึ่งแบคทีเรียที่ติดเชื้อจำนวนมากได้
 • หอย – อาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคลำไส้หากไม่ได้รับการเตรียมเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและแหล่งน้ำโดยสัตว์ที่ตายแล้วและกฎระเบียบกักกันโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังเฉียบพลัน ซึ่งดีต่อสุขภาพร่างกาย – ระเบียบว่าด้วยการกักกันโรคในยุคแรก และเวชภัณฑ์ป้องกันที่รู้จักในANE ถูกค้นพบที่นี่ สังเกตว่ามีการแนะนำให้ชำระล้างบ่อยแค่ไหนในตลอดของส่วนนี้ – นี่คือสุขอนามัยที่ดี นี่เป็นเครื่องเตือนใจของการแยกออกจากความไม่บริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า พระเยซูทรงยุติกฎหมายอาหารทั่วไปเหล่านี้โดยเรียกผู้ติดตามของพระองค์ให้มีความบริสุทธิ์ ไม่ใช่การแต่งกายหรือการควบคุมอาหาร แต่จากหัวใจ

ส่วนที่ 4: (LaSor 88-89) วันลบมลทินมีขึ้นปีละครั้งเป็นวันที่สำคัญมาก มันเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่มหาปุโรหิต (หรือใครก็ตาม) ได้เข้าสู่อภิสุทธิสถาน มหาปุโรหิตจะประพรมโลหิตที่พระที่นั่งกรุณาสองครั้งก่อนทำการลบบาปให้ตัวเอง (วัว 1 ตัว) จากนั้นสำหรับชุมนุมชน (แพะ 1 ตัว) เครื่องบูชาเหล่านี้ช่วยชำระอภิสุทธิสถานและเต็นท์นัดพบที่เป็นมลทินโดยความผิดบาปของมนุษย์ วันลบมลทินเป็นเพียงวันเดียวเท่านั้นที่โลหิตแห่งเครื่องบูชาบริสุทธิ์นั้นจะถูกนำเข้าไปในอภิสุทธิสถาน ดังนั้นวันลบมลทินจึงเป็นโอกาสเดียวที่บาปและมลทินทั้งหมดของชุมชนอิสราเอลถูกกำจัดให้หมดสิ้น

ความก้าวหน้าสามขั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในพิธีกรรมเลือดในวันนี้ ดังที่สรุปไว้ในลนต.16:20 แล้ว อันดับแรกปุโรหิตชำระอภิสุทธิสถานในวิสุทธิสถานให้บริสุทธิ์จากนั้นจึงเป็นเต็นท์นัดพบและแท่นบูชาด้านนอกต่อเนื่องตามลำดับ จุดประสงค์ของการล้างบาปครั้งใหญ่นี้คือเพื่อชำระสถานที่ให้บริสุทธิ์ต่อความบาปและสิ่งสกปรก เพื่อที่พระเจ้าจะไม่ละทิ้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชน สิ่งนี้ทำให้เกิดการปรากฏต่อเนื่องของพระองค์ในหมู่ประชากรของพระองค์ เพราะพระเจ้าไม่สามารถเข้ากับความไม่บริสุทธิ์ได้ ดังนั้นแพะรับบาปก็ถูกนำไปใช้เพื่อนำความบาปของที่ประชาชนไปสู่ถิ่นทุรกันดาร (เช่นเดียวกับที่ พระเยซูทรงรับบาปทั้งหมดของผู้คน – ฮบ. 7:27; 9:7,12) ความตายของพระเยซูเปิดทางอย่างถาวรให้ผู้เชื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าโดยตรงและส่วนตัวเพื่อพวกเขาเอง

ส่วนที่ 5: (LaSor 89-90) ประมวลความบริสุทธิ์ ความหลากหลายของหัวข้อในส่วนนี้ค่อนข้างกว้าง ที่นี่อิสราเอลได้รับการทรงเรียกให้บริสุทธิ์ดังที่พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ (19:2) เป็นความรัก มีจริยธรรมต่อผู้อื่นคือหัวใจของการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (19:18) พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งกาลเวลา สถานที่ และชีวิตที่มีคุณธรรม – ดังนั้นสามครั้งต่อปีที่ชาวอิสราเอลทุกคนต้องแสดงตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า – เทศกาลปัสกา ตามมาทันทีด้วยเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (เฉลิมฉลองการปลดปล่อย) เทศกาลสัปดาห์ คือ 50 วันต่อมา (ผลแรกของการเก็บเกี่ยวข้าวสาลี) และในฤดูใบไม้ร่วงคือ เทศกาลอยู่เพิง / พลับพลา (เดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดารและสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว) ระเบียบสำหรับปีสะบาโตและปีอิสรภาพจะรวมอยู่ในส่วนนี้ (บทที่ 25) สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องเตือนใจเราในวันนี้ได้ว่าจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ตลอดเวลา

√ ประเภทของกฎหมาย

กฎหมาย ครอบคุมหนังสือ 4 เล่มสุดท้ายของเบญจบรรณ ประเภทของข้อความทางกฎหมาย:

 1. กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจง (กฎหมายคดี) โครงสร้างที่โดดเด่น “ถ้า… จากนั้น” และสไตล์ของบุคคลที่สามที่ไม่มีตัวตนทำให้จดจำได้ง่าย อ่านอพย.21:18-19 กฏหมายของชาวอิสราเอลมีความคล้ายกับกฏหมายของ ANE ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือคดีอาญามากกว่าคดีทางศาสนา
 2. กฎหมายที่เด็ดขาด (กฎหมายแบบมีสิทธิ์ขาด) คำสั่งที่ไม่มีเงื่อนไข คำสั่งแน่นอนเกี่ยวกับถูกและผิดโดยไม่มีข้อยกเว้น อาจเป็นคำสั่งในเชิงบวกซึ่งเป็นคำเตือน (จงให้เกียรติบิดาและมารดาของเจ้า) หรือคำสั่งเชิงลบซึ่งเป็นข้อห้าม (อย่าฆ่าคน) มักจะระบุไว้ในพันธสัญญาเดิมในชุดของกฎหมายที่คล้ายกัน

        3. คำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมาย สองรูปแบบ: คำแนะนำของปุโรหิตมุ่งเน้นที่             จะสอนปุโรหิตในเรื่องการปฏิบัติอย่างมืออาชีพเช่นขั้นตอนพิธีกรรม อีกวิธีหนึ่ง คือ การสอนพิธีกรรมสำหรับคนทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในพิธีกรรมอย่างถูกต้อง

เรามาสรุปกันว่า พระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรในการให้กฎหมายเหล่านี้แก่คนที่พระองค์ทรงเลือก?

 • เปิดเผยสง่าราศีและพระลักษณะของพระองค์ท่ามกลางประชาชน – พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ พระองค์ไม่สามารถอยู่ท่ามกลางที่ซึ่ง บาปอยู่ได้ (ฉธบ.23:14) ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้วิธีในการชำระตัวของพวกเขาจากความบาปและความเป็นมลทิน
 • ทำเครื่องหมายอิสราเอลว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกและแยกออก (ผู้บริสุทธิ์) จากผู้คนรอบๆ พวกเขา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่พวกเขา (ฝ่ายจิตวิญญาณ ฝ่ายร่างกาย ฯลฯ) และดึงผู้อื่นมาถึงพระเจ้า
 • ให้อิสราเอลมีมาตรฐานสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ดังนั้นพวกเขาจะได้รับแผ่นดินและชื่นชมกับพระพรที่พวกเขาได้รับ เพื่อการพัฒนาทางฝ่ายวิญญาณและความบริสุทธิ์สำหรับประชาชน
 • เปิดเผยความบาปของมนุษย์ (รม.7:7-8)
 • เตรียมอิสราเอลและผู้มีความเชื่อทั้งหมดในการเสด็จมาของพระคริสต์

(กท.3:24)

หลักการตีความ

ดังนั้นเราจะตีความกฎหมายและหลักปฏิบัติเหล่านี้ทั้งหมดให้กับคริสเตียนในปัจจุบันได้อย่างไร?

1) กฎหมายบางฉบับรักษาความถูกต้องตามตัวอักษรสำหรับคริสเตียน (รักพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า…) กฎหมายเหล่านี้มีความหมายเท่ากับในพันธสัญญาเดิม

2) ในบางกรณีพันธสัญญาใหม่ ทำให้กฎหมายในพันธสัญญาเดิมเข้มงวดขึ้น (พันธสัญญาเดิมอนุญาตให้มีการหย่าร้างและแต่งงานใหม่อพย.20:14 ฉธบ.5:18; 24:1-4 // พระเยซูอนุญาตให้หย่าเมื่อเกิดการนอกใจในชีวิตสมรส (มธ.19:9) และเปาโลในกรณีที่ถูกละทิ้งโดยผู้ไม่เชื่อ

3) กฎหมายบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้อีกหรือมีความถูกต้องตามตัวอักษรเนื่องจากคำสอนของในพันธสัญญาใหม่ (ทำให้สำเร็จในพระคริสต์) เราจึงไม่ได้ปฏิบัติตามระบบการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการสุหนัตอีกต่อไป

         4) แม้ว่ากฎหมายไม่เป็นตามตัวอักษร แต่ก็อาจยังคงสอนความจริงและหลักการที่ไร้กาลเวลา (การถวายเครื่องบูชาแสดงให้เห็นความร้ายแรงของบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า กฎหมายเกี่ยวกับอาหารเตือนเราว่าเราจะถูกแยกจากพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และสะอาด และการเข้าสุหนัตควรอยู่ในหัวใจของเรา แม้ว่าไม่ต้องการร่างกายของเราอีกต่อไป)

5) เป็นการดีที่จะเข้าใจธรรมชาติแห่งพันธสัญญาของกฎหมายเหล่านี้ – พระเจ้าทรงประทานให้พวกเขาเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับประชากรของพระองค์ เราได้รับพันธสัญญาใหม่ผ่านทางพระคริสต์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธสัญญาเดิม บางครั้งทำให้ชัดเจนขึ้น บางครั้งแทนที่ด้วยวิธีที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น บางครั้งก็ดำเนินต่อไปตามที่มันเป็

√ บทเรียนจากเลวีนิติ

เราเรียนรู้อะไรจากเลวีนิติ (LaSor 91)

         • พระเจ้านั้นบริสุทธิ์ พระนามและการทรงดำรงอยู่ของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ และไม่สามารถติดต่อกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ได้ สิ่งอื่นๆ จะสามารถบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า กฎแห่งความบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตประจำวันของชาวอิสราเอลดำเนินไปและทำให้พวกเขาตระหนักถึงความบริสุทธิ์ สิ่งนี้แยกพวกเขาจากคนอื่น  

 • กระดูกสันหลังของความบริสุทธิ์คือความยุติธรรม – ซึ่งสร้างความเสมอภาคในหมู่ประชาชนทุกคนทั้งอิสราเอลและคนอื่นๆ โปรดจำไว้ว่านี่แตกต่างจากกฎหมายและความเข้าใจของ ANE อย่างไร

         • บาปและการถวายเครื่องบูชา ตั้งแต่มนุษย์ทำบาป การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า (ซึ่งเป็นพื้นฐานของพันธสัญญา) จำเป็นต้องมีวิธีการเข้าถึงพระองค์ นี่คือ จุดประสงค์ของระบบการถวายเครื่องบูชา ซึ่งบ่งบอกถึงความร้ายแรงของบาป  โดยการตายของสัตว์ (เลือดของมันคือชีวิตของมัน) ชีวิตทุกรูปแบบเป็นของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้า พระเจ้ากำลังตรัสว่าชีวิต (ของกำนัลอันล้ำค่าที่สุด)  จะต้องถูกส่งให้พระองค์ โดยจุดประสงค์ในการชดใช้บาป สัตว์ให้ชีวิตของมัน แก่ผู้ที่ทำบาป ถ้าการถวายเครื่องบูชาได้ถูกกระทำอย่างถูกต้องด้วยหัวใจที่ กลับใจ ผลที่ได้คือการให้อภัย แต่นี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ผู้ถวายเครื่องบูชาอาศัย  ความเมตตาของพระยาเวห์ในการยอมรับเครื่องถวายบูชาและรับการให้อภัย พันธสัญญาใหม่ทำให้เห็นชัดเจนว่าพระคริสต์คือการเสียสละที่สมบูรณ์แบบ – ชีวิตของพระองค์ทำการชดใช้บาปครั้งเดียวสำหรับทุกคนที่ตอบสนองด้วยความเชื่อ โดยอาศัยความเมตตาของพระเจ้า (ฮบ.9:26; 1ยน.2:1-2; 1ปต.3:18)

หากปราศจากเลวีนิติเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำบนไม้กางเขน!

√ ความบริสุทธิ์และวิธีการที่นำไปใช้กับชีวิตปัจจุบัน

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและประชากรของพระองค์

แนวความคิดเรื่องความบริสุทธิ์ของชาวฮีบรูสืบเนื่องมาจากและถูกกำหนดโดยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอง พระลักษณะของพระเจ้าอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพันธสัญญาเดิม ซึ่งมีสององค์ประกอบดังนี้: ถูกแยกออก/แยกออกจากกันเพื่อสมบูรณ์/ทั้งหมด/สมบูรณ์แบบ/บริสุทธิ์ พวกเราชาวนาซารีนเทศนาถึงความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีค่ามากในหนังสือเล่มนี้

ความบริสุทธิ์แห่งการแยกออก

ความแบ่งแยกของพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ในแบบที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก พระองค์อยู่เหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและไม่ควรสับสนกับมัน พระองค์อยู่เหนือแพนธีออนแห่งเทพเจ้าซึ่งล้วนถูกมนุษย์สร้างขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง พระองค์อยู่เหนือมนุษยชาติ ถึงแม้ว่ามนุษยชาติมักจะพยายามที่จะเป็นพระเจ้ามากกว่าสะท้อนให้เห็นพระองค์ ความสมบูรณ์และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน ไม่มีตำหนิในพระเจ้า พระองค์ทรงบริสุทธิ์และเกินความเข้าใจของมนุษย์ เนื่องจากแง่มุมเหล่านี้เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้มีการนมัสการสิ่งใดหรือผู้ใดนอกจากพระองค์

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้ส่งต่อไปสู่มนุษยชาติโดยอัตโนมัติ แต่พระเจ้ายังต้องการให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ในขณะที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงให้มีวิธีการเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ได้ในมนุษย์ พระองค์ทรงล้อมรอบชาวอิสราเอลด้วยการเตือนความจำถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อจะช่วยในการทำความเข้าใจพระองค์ และการพัฒนาของพวกเขาในฐานะประชากรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์

การแยกกันของความบริสุทธิ์ออกมาในแง่มุมและรูปแบบต่างๆ การแยกออกในความสัมพันธ์ในพื้นที่หนึ่งแสดงอย่างเห็นได้ชัดในพลับพลา (LaSor 94) มีการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในเชิงพื้นที่ ในขณะที่ย้ายจากถิ่นทุรกันดาร ไปยังค่ายด้านนอก ไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์ในค่ายด้านใน ไปยังลานด้านใน วิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถาน เข้าไปยังการปรากฏตัวของพระเจ้า ผู้คนก็เช่นกัน จากความเป็นมลทิน ไปยังความเป็นมลทินชั่วคราว ไปยังบุคคลทั่วไป ไปยังชาวเลวี ไปยังปุโรหิต ถึงมหาปุโรหิต มีเพียงคนบริสุทธิ์ที่สุดเท่านั้น คือมหาปุโรหิตที่สามารถเข้าสู่อภิสุทธิสถานได้ และเพียงปีละครั้งเท่านั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระเจ้าที่บรรดาผู้ซึ่งเข้ามาใกล้พระองค์ด้วย

วิธีนี้จะต้องบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ (ลนต.10)

แม้แต่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพลับพลายังต้องถูกแยกออกและต้องจัดการโดยคนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น มิฉะนั้นความตายก็จะเกิดขึ้น (กดว.4) ผู้คนเช่นพวกนาศีร์ถูกแยกออกเพื่อรับใช้แบบเฉพาะเจาะจงต่อพระเจ้า (กดว.6) มีการแยก (เวลา) ชั่วคราวปรากฏให้เห็นในวันสะบาโตทุกสัปดาห์ ปีสะบาโต เทศกาลและวันแห่งพิธีต่างๆ เวลาที่ถือว่าบริสุทธิ์โดยพระเจ้า มีการแยกทางเพศซึ่งมุ่งไปที่กฎหมายต่อต้านพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ และการห้ามไม่ให้แต่งงานกับวัฒนธรรมอื่น คุณธรรมยังเป็นวิธีการแยกผ่านกฎหมายและบัญญัติที่แยกอิสราเอลออกจากวัฒนธรรมรอบๆ เหล่านั้น กฎหมายเกี่ยวกับอาหารทำให้ชาวอิสราเอลแตกต่างและแยกออกจากคนที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล

ความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นทั้งหมดและความบริสุทธิ์ 

ในทำนองเดียวกันความบริสุทธิ์แห่งความสมบูรณ์แบบล้อมรอบชาวอิสราเอลในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา พวกปุโรหิตถูกคาดหวังว่าพวกเขาจะต้องบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากมลทิน ในลนต.21 บัญญัติว่าลูกหลานของอาโรนทุกคนที่จะรับใช้ในฐานะปุโรหิตจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและปราศจากมลทินหรือตำหนิ พวกสัตว์ที่ใช้ในการถวายบูชาก็เช่นเดียวกันจะต้องไม่มีตำหนิ (ลนต.22) ใครก็ตามที่ไม่สะอาดหรือไม่บริสุทธิ์ถูกส่งออกไปนอกค่ายเพื่อไม่ให้เขาเป็นมลทินต่อที่ชุมนุม (ลนต.13) จนกระทั่งปุโรหิตจะประกาศว่าเขาได้รับการรักษาแล้ว (ดูเรื่องโรคเรื้อนของมิเรียมที่กดว.12) ระบบการถวายเครื่องบูชาเป็นวิธีการคืนบุคคลจากความเป็นมลทิน/ความไม่บริสุทธิ์/ ความไม่สมบูรณ์ไปสู่ความสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้พระเจ้าทรงล้อมชาวอิสราเอลทุกวันด้วยการเตือนพวกเขาในเรื่องความบริสุทธิ์ของพระองค์และความจำเป็นที่พวกเขาต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะได้ประทับในที่ของพวกเขา ในทำนองเดียวกันสิ่งนี้จะเปิดเผยความบริสุทธิ์ของ

พระเจ้าต่อผู้คนและวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องด้วย พระเจ้าไม่ได้ทำเช่นนี้เพื่อกีดกันผู้อื่นจากการนมัสการและการรู้จักกับพระองค์ แต่เพื่อเปิดเผยความแตกต่างของพระเจ้าองค์นี้ว่าทรงเหนือกว่าสิ่งอื่นทั้งหมด และดึงพวกเขามาถึงพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพระองค์เช่นกัน

ความคิดสมัยใหม่

ความเป็นปัจเจกบุคคลของชาวคริสต์ตะวันตกมีปัญหาในการเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงเรียกประชาชนทั้งหมด – ประชาชาติ – ให้บริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ เหตุใดชาวอิสราเอลจึงต้องการวันลบมลทิน (ลนต.16) อะไรคือสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับคนทั้งชาติที่ต้องกลับใจและแสวงหาการให้อภัยปีละครั้ง แนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ของนี้นำไปถึงพันธสัญญาใหม่ในฐานะพระกายของพระคริสต์เราถูกเตือนสติให้เติบโตขึ้นทางกายให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน (อฟ.4) คนตะวันตกมักจะไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการสามัคคีและความสมบูรณ์ เชื่อว่าศรัทธาของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เราต้องเรียนรู้จากแอฟริกาที่ซึ่งชุมชนนั้นมีความสำคัญมาก

สังคมแอฟริกาอาจเน้นอัตลักษณ์ผ่านสังคมชนเผ่าหรือสังคมลับ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่ต้องการความภักดีและการเชื่อฟังเหนือกว่าครอบครัวหรือความจงรักภักดีเหนือเผ่าดูเหมือนจะโหดร้ายและไม่มีเหตุผลต่อผู้คนที่มีเอกลักษณ์และความทรงจำอยู่เพียงแค่ที่ลูกๆ ของพวกเขาหรือความจงรักภักดีของชนเผ่า จะทำไม่ได้จนกว่าพวกเขาจะสามารถพบตัวตนของพวกเขาในพระคริสต์ การที่จะทำให้พวกเขาได้รับความทรงจำที่แท้จริงตลอดเวลา เพียงผ่านการอุทิศตนและการจัดลำดับความสำคัญเช่นเดียวกับที่เราเห็นในชีวิตของอับราฮัม เราสามารถหวังที่จะเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้า

ความคิดหลังสมัยใหม่

ในที่สุดคริสเตียนและฆราวาสก็สามารถตกอยู่ในกับดักเพื่อค้นหาพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักและเพิกเฉยต่อแง่มุมของความบริสุทธิ์ ที่ดูเหมือนจะไม่เป็น ความรัก ความยุติธรรม และความชอบธรรมของพระองค์ เรามักจะหันไปหา 1 ยอห์น (พระเจ้าทรงเป็นความรัก) และต่อต้านเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมที่เปิดเผยถึงการพิพากษาและความยุติธรรม สงครามศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กและผู้หญิงถูกฆ่าไปพร้อมกับผู้ชายในเวลาที่พระเจ้าฆ่าคนที่ไม่เคารพพระองค์ (เช่นลูกชายของอาโรนในลนต.10) ดูเหมือนจะไม่พอดีกับพระเจ้าแห่งความรัก เปี่ยมด้วยพระคุณ และความเมตตา เราเริ่มคิดว่าจะต้องมีพระเจ้าสององค์เช่นเดียวกับที่มีสองพันธสัญญา คริสตจักรบางแห่งไปไกลจนแทบจะไม่เทศนาหรือสั่งสอนจากพันธสัญญาเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องร้ายๆ นี้

แต่เพื่อให้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา เราต้องเข้าใจความบริสุทธิ์ของพระองค์เช่นกัน เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อความจริงทั้งหมดของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เรารับรู้เรื่องราวของพระองค์ ไม่ใช่แค่เศษชิ้นส่วน เราอาจไม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เราเห็นเสมอไป แต่เราสามารถมั่นใจในความยุติธรรมของพระองค์ พระคุณ และความสัตย์ซื่อของพระองค์ นี่คือความสัมพันธ์ที่แท้จริงของความรัก ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของคำจำกัดความของมนุษย์ ความไว้วางใจของเราจะต้องอยู่ในพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นทั้งความบริสุทธิ์และความรัก หรือไม่เราก็มองไม่เห็นความจริงที่แท้จริงของพระองค์

0% Complete
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.