Course Content
การแนะนำวิชาและโครงร่างรายวิชา (syllabus) รวมถึงการบ้าน
จะแนะนำวิถีการอ่านพระคัมภีร์แบบ Lectio Divina และด้วยการใช้โครงสร้างเพื่อสรุปบทพระคัมภีร์ รวมถึงคำแนะนำตะรางการอ่านพระคัมภีร์และการบ้านตะลอดวิชา
0/7
การแต่งงานและการมีครอบครัวตามหลักพระคัมภีร์
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งงานในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางอ่านบทความและดูวิดีโอพร้อมกับการคิดไตร่ตรอง
0/5
โครงสร้างครอบครัวที่พบในพระคัมภีร์
มีการเปรียบเทียบการแต่งงานและบทบาทในครอบครัวในสมัยโรมัน กรีก และยิวยุคแรก นอกจากนี้การบรรยายจะพิจรนาหลักพระคัมภีร์และวัฒนธรรมของฉัน
0/4
การใหืคดำปรึกษาเรื่องการแต่งงานและครอบครัวในปัจจุบัน
ศึกษาหลักการในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สมรส (ถ้าแต่งงานแล้ว) และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้านและครอบครัว รวมถึงบทบาทในครอบครัวตามหลักพระคัมภีร์
0/15
ความสมดุล พระเจ้า งานทำ เงินทอง และเวลา
ศึกษาวิธีที่ศิษยาภิบาลจัดการกับประเด็นสองอาชีพ ความสัมพันธ์/มิตรภาพภายในคริสตจักรท้องถิ่น ประเด็นการจัดการเวลา ศิษยาภิบาลในชุมชน และความสมดุลระหว่างการสร้างความสัมพันธ์กับคนในคณะและการรักษาความเป็นส่วนตัวให้เพียงพอเพื่อรักษาชีวิตครอบครัว
0/9
PL202 ชีวิตศิษยาภิบาล (PL202 Pastoral Life)
0% Complete
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.